Erdőbecsléstan

Erdőbecsléstan

A tantárgy jellemzői:

Kódja:                        EG196-A0000

Rövid neve:                Erdőbecsléstan

Gondozója:                 Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet, Erdőrendezéstani Tanszék

Felelőse:                     Dr. Gál János egyetemi docens

Előadója:                    Dr. Gál János egyetemi docens

Jellege:                       A típusú az Erdőmérnöki (osztatlan) Szak hallgatói számára

Oktatásának módja: előadás +gyakorlat

Számonkérés módja: kollokvium

Mintatantervben ajánlott szemeszter száma: 4.

Órakerete:                  3+2 óra hetenként (42+28 óra összesen)

Önálló munka:            3 óra hetente (42 óra összesen)

Kredit értéke:             5

A tantárgy oktatásának célja: Megismertetni a hallgatókat az egyesfák és a faállományok főbb mérési eljárásaival, fatérfogat-meghatározási módszereivel.  

A tantárgy tartalmának rövid leírása:

Előadás: Egyesfák, farészek mérhető jellemzőinek közvetlen meghatározása. A fák, farészek kora, korának meghatározása. Az átmérő mérése. A magasság mérésének módszerei. Koronaméretek. Egyes fák, farészek köbtartalmának, alakjellemzőinek és növedékének meghatározása. Fizikai köbözés. Az egyesfák köbtartalmának meghatározása. Szakaszos köbözés. Fatömegtáblás (fatérfogat-táblás) köbözés. Fatérfogat-függvények alkalmazása. A faállomány fogalma, szerkezete, jellemzői. A faállomány kora, korszerkezete. Törzsszám, törzseloszlás, termőterület. Záródás, szintesség. Fafajszerkezet, elegyarány. A sűrűség. A faállomány belső szerkezete. Az erdőbecslés módszerei. Az erdőbecslés módjának kiválasztása. Az erdőbecslés új eszköztára.

Gyakorlat: Egyesfák mérése. Faállományok mérése: teljes felvétel, államdó sugarú mintakörös, változó sugarú mintakörös, szögszámláló mintavétel a bekerülő törzsek átlalásával, egyszerű körlapozás és fatermési táblás becslési eljárások terepi gyakorlása. 

 

To top


Gyakorlati feladatok

erdőbecslés_feladat_1.docx
Feladat_2_2017.doc
Mintavétel_feladat2017.doc

Letölthető Anyagok

Erdőbecsléstan_2011_k.pdf

Vizsga anyagok

Alapfogalmak_dendrometria.pdf
vizsgakérdések.pdf
konfidencia_intervallum.ppt

Komplex tanulmányút 2017

komplex2017.xlsx
nevsor_2017.xlsx