Tantárgyi követelmények

<h2>Faterméstan</h2>

EG198-A0000

NAPPALI  TAGOZAT

tantárgyból 2012/2013. tanév I. félévben

Tárgyfelelős:                                                 Dr. Gál János

Előadó:                                                          Dr. Gál János

Gyakorlatvezető:                                           Dr. Gál János, Dr. Horváth Tamás

Értékelési forma:                                           kollokvium

Kredit érték:                                                   3

Oktatási forma:                                              heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat

Órarendi foglalkozások látogatása:

A hallgatók az előadásokon és a gyakorlatokon kötelesek részt venni. A hiányzásokat az előadónál, illetve a gyakorlatvezető oktatónál kell igazolni a hiányzást követő 8 napon belül. Az előadó vagy a gyakorlatvezető igazolt és igazolatlan hiányzás esetén is a hallgatót a mulasztott óra pótlására kötelezheti számára egyénileg kiszabott feladat kiadásával. Az ilyen jellegű feladat értékelése elfogadással vagy elutasítással történik.

Félévközi feladatok és számonkérések:

A félév során a hallgatók 3 gyakorlati feladatot kapnak, amely alapján 3–4 fős csoportoknak az alábbi munkákat kell elvégezni:

  • Törzselemzés.
  • Két egymást követő faállomány-felvétel elemzése (méretválto-zások, fatérfogat-növedék magassági és erdőnevelési osztályok szerinti részletezésben, magassági görbék változása).
  • Fatermési modell szerkesztése.

A gyakorlati feladatok leadása Excel-fájl formátumban történik. A feladat leadásakor a munkacsoport valamennyi tagjának jelen kell lennie. A késedelmes feladatbeadás esetén az első esetre meghatározott különeljárási díjat; az egy héten túli késedelemnél az ismétlődés esetére meghatározott különeljárási díjat kell megfizetni. A háromheti késedelmen túl a Tanszék megtagadja a félév elfogadását.

A félév igazolása:

A félév igazolása aláírással történik, amely aláírás a vizsgára bocsátás szükséges és elégséges feltétele.

A félév igazolásának feltételei:

  • A hallgató igazolatlan hiányzásai nem haladják meg az egy heti óraszámot és az összes mulasztott órák száma nem haladhatja meg az óraszám harmadát. [NymE SzMSz III. 75. § (4)]
  • A hallgató a feladatokat teljesítette.

A félév igazolásának feltételeit a szorgalmi időszak utolsó tanítási napjáig kell teljesíteni.

Az előadó vagy a gyakorlatvezető az aláírás feltételeinek teljesítésére a vizsgaidőszak második hetéig adhat lehetőséget a Juttatási és térítési szabályzatban meghatározott díj befizetése mellett. [NymE SzMSz III. 76. § (11)]

Vizsgáztatás módja:

A gyakorlati feladatok elméleti kérdéseire azonnal, továbbá a főbb fejezetekből kiválasztott kérdésekre felkészülési idő után szóban kell válaszolni.

Az itt nem érintett kérdésekben a hatályos egyetemi és kari szabályzatok szerint kell eljárni.

S o p r o n,  2012. július 4.

To top


Letölthető anyagok

Faterméstan_előadás_2008OKL.pdf
fatermstan2feladat.zip
Faterméstan_gyakorlati_feladatok_2015.pdf
2015_3.rar
Re_3a_.zip
fatermestan_2017_hallgatok_csoportok.pdf

Faterméstan vizsgakérdések

fatermestan_vizsgakérdések.pdf